Sykdomslære, juss og etikk

 

SHB inneholder viktig informasjon i tillegg til prosedyrene, og er således ikke bare et rent prosedyresystem, men et generelt kompetanseverktøy for helsepersonell. 

Sykdomslære

 

Sykdomslæredelen er et medisinsk oppslagsverk hvor man kan finne kortfattet og presis informasjon om ulike sykdomstilstander.

 

Hver tilstand inkluderer et punkt om sykepleietiltak. Hver tilstand er gjennomgått av allmennlege, spesialist og sykepleier. Innholdet i sykdomslæredelen dekker ca. 250 emner og har referanser til nasjonale og internasjonale artikler, studier og lærebøker.

Juridiske emner

 

De juridiske emnene er skrevet for lesere uten juridisk bakgrunn, og er tilpasset problemstillinger som man ofte møter som helsepersonell. Flere av emnene er godt egnet for internundervisning.

 

Emnene dekker:

 

 • Journalføring og dokumentasjon

 • Pasientens rettigheter

 • Selvbestemmelse, tvang og vergemål

 • Helsepersonelloven med kommentarer

 • Andre juridiske emner

Etikk

 

Etikkdelen tar utgangspunkt i sykepleiefaglige dilemmaer og belyser sentrale temaer som: 

 

 • Ansvar

 • Respekt

 • Taushetsplikt

 • Autonomi, makt

 • Velgjørenhet

 • Ikke-skadeprinsippet

 

Etikkdelen er bygget opp rundt en rekke case og passer godt til opplæring og/eller internundervisning. Delen er oppdatert med hensyn til yrkesetiske retningslinjer og lovverket.